homeride 25 & 26 juni 2022
kinderfonds

Log in

Al 472.929 Euro gedoneerd!
Teams: 33
Homeriders: 429

Reglement HomeRide 2022

HomeRide is een ultieme, sportieve uitdaging en belevenis waarbij veilig met elkaar de finish halen voorop staat. Om van HomeRide een veilig evenement te maken, verklaart iedere fietser of begeleider zich door inschrijving voor HomeRide bekend en akkoord met onderstaand reglement. Het niet naleven van deze bepalingen kan uitsluiting van deelname ten gevolge hebben.

Reglement HomeRide 2022

1. Wie kan deelnemen?

1. Fietsers en begeleiders, ouder dan 16 jaar, die in actie willen komen voor het Ronald McDonald Kinderfonds, zijn van harte welkom om in teamverband deel te nemen aan HomeRide.
2. Fietsers nemen deel op een niet-gemotoriseerde wielrenfiets. Mocht een fietser van een andersoortige fiets gebruik willen maken (aanvraag via info@homeride.nl), dan kan dit alleen na schriftelijke toestemming van het Ronald McDonald Kinderfonds.
3. Fietsers vergewissen zich ervan dat er geen medische bezwaren zijn voor deelname aan HomeRide. Het Ronald McDonald Kinderfonds adviseert iedere fietser zich (sport-)medisch te laten keuren. Fietsers dienen de verstrekte gezondheidsverklaring, naar waarheid in te vullen en voorafgaand aan de start in te leveren. De beantwoording van de vragen kan reden zijn voor overleg met een arts op startlocatie waarna eventueel uitsluiting tot deelname kan volgen.
4. Fietsers in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar mogen alleen meedoen na schriftelijke toestemming van hun ouders/verzorgers. Deelname geschiedt onder verantwoordelijkheid en begeleiding van hun ouders/verzorgers of een door hen aangewezen begeleider. Bij de start dient de medische verklaring overgelegd te worden, met daarin tevens de toestemming van de ouders/verzorgers voor deelname.
5. Voorwaarde voor deelname aan HomeRide is het werven van minimaal € 7.000 aan sponsorgelden per team.
6. Sponsorgelden worden rechtstreeks gestort - via teampagina’s en individuele pagina’s van teamleden op de website homeride.nl - op de rekening van het Ronald McDonald Kinderfonds en dienen uiterlijk vrijdag 24 juni 2022 om 18.00 uur te zijn bijgeschreven.

2. De teams 

1. Een team bestaat uit minimaal drie en maximaal tien fietsers en een aantal begeleiders.
2. Er geldt geen maximum voor het aantal begeleiders per team. Het Ronald McDonald Kinderfonds adviseert twee begeleiders per auto.
3. Ieder team heeft in ieder geval één teamcaptain die voor en tijdens HomeRide te allen tijde aanspreekpunt is het Ronald McDonald Kinderfonds.
4. HomeRide bestaat uit meerdere etappes. Per etappe fietsen minimaal twee fietsers per team.
5. Fietsers fietsen de tocht in estafettevorm of volledig ('Full Rider'). Voor de veiligheid wordt geadviseerd om de in estafettevorm fietsende fietsers te laten wisselen op de hiervoor aangegeven locaties.
6. Bij aanvang van de start en finish van HomeRide is het voor de beleving wenselijk om met het volledige team aanwezig te zijn.
7. Voor elk team zijn bij start, finish en checkpoints parkeerplaatsen gereserveerd voor de volgauto’s en/of bussen. (maximaal 18 meter) .

3. Inschrijving

1. Inschrijven kan tot maandag 2 mei 2022.
2. Toewijzing van starttickets geschiedt op chronologische volgorde van inschrijving. Het Ronald McDonald Kinderfonds behoudt zich het recht voor om hier in uitzonderlijke gevallen van af te wijken.
3. Het inschrijfgeld bedraagt € 75 per fietser en dient voor aanvang deelname betaald te zijn. Fietsers ontvangen hiervoor o.a. het HomeRide-wielershirt, maaltijden en extra versnaperingen onderweg. Fietsers verplichten zich om bij de start het HomeRide wielershirt te dragen, dat vooraf via het teampakket is verstrekt.
4. Het inschrijfgeld voor begeleiders bedraagt € 25 per persoon en dient voor aanvang deelname betaald te zijn. Het inschrijfgeld is ten behoeve van maaltijden en extra versnaperingen onderweg.
5. Indien ingeschreven teams of individuele fietsers/ begeleiders zich voor het evenement afmelden (of om welke reden dan ook gediskwalificeerd worden), wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook de donaties die aan de teams en/of deelnemers zijn gedaan, worden – overeenkomstig de schenkingsvoorwaarden die van toepassing zijn op de donaties – niet teruggestort. Een fietser/ begeleider kan zich dan wel door een ander laten vervangen, mits dit uiterlijk woensdag 1 juni 2022 wordt doorgegeven en schriftelijk is goedgekeurd door het Ronald McDonald Kinderfonds. 

4. Bestemming sponsorgelden

1. De opbrengst van HomeRide komt in beginsel ten goede aan het Ronald McDonald Kinderfonds. Indien bij inschrijving echter is aangegeven dat een team voor een specifiek Ronald McDonald Huis fietst, wordt de gehele opbrengst van dit team geoormerkt voor dat betreffende Ronald McDonald Huis.
2. De opbrengst die tijdens het HomeRide-evenement wordt gecommuniceerd is de bruto-opbrengst, oftewel het geld dat de fietsers en begeleiders bij elkaar hebben gebracht.
3. Het Ronald McDonald Kinderfonds streeft ernaar de kosten voor het evenement zo laag mogelijk te houden. De exacte kosten voor HomeRide, evenals de opbrengst, wordt gecommuniceerd in het jaarverslag van het Ronald McDonald Kinderfonds.

5. Route 

1. De afstand van de fietsroute bedraagt in beginsel 500 km. Bij onverwachte situaties kan het  Ronald McDonald Kinderfonds hiervan zonodig afwijken. 
2. De conceptroute wordt in de voorbereiding naar HomeRide gedeeld met de fietsers en begeleiders, De definitieve route wordt niet eerder dan zaterdag 25 juni 2022 vastgesteld, dit i.v.m. bijvoorbeeld onverwachte werkzaamheden aan wegen of fietspaden.
3. De route wordt niet op een afgesloten parcours gereden: fietsers en begeleiders dienen zich derhalve strikt aan de verkeersregels te houden.

6. Veiligheid

1. Fietsers verplichten zich tot het dragen van een helm en het rijden met deugdelijke verlichting in schemerperiode en nacht. 
2. Fietsers en begeleiders dienen alle verkeersregels na te leven.
3. Het meerijden op lage snelheid van volgauto's op fietspaden of ernaast gelegen wegen is verboden.
4. Verzorging van de fietsers door de begeleiders dient te geschieden op de door het Ronald McDonald Kinderfonds toegewezen locaties of algemene parkeerplaatsen en mag het overige verkeer niet hinderen.
5. Fietsers en begeleiders waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij het Ronald McDonald Kinderfonds een beroep doet op het gezond verstand van fietsers en begeleiders.

7. Gedragsregels

1. Fietsers en begeleiders respecteren elkaar; de vrijwilligers; overige weggebruikers; natuur en milieu.
2. Fietsers dienen zich te houden aan de onderhavige gedragsregels en aan de gedragsregels en gedragscode van de NTFU.
3. Fietsers en begeleiders moeten de aanwijzingen van de politie en het Ronald McDonald Kinderfonds te allen tijde opvolgen.
4. Fietsers en begeleiders dienen hun afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken en dus niet op straat te gooien.
5. Fietsers en begeleiders kunnen bij ongeoorloofd gedrag; het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en/of het Ronald McDonald Kinderfonds van verdere deelname worden uitgesloten. 

8. Aansprakelijkheid 

1. Deelname geschiedt op eigen risico. 
2. Het Ronald McDonald Kinderfonds is in geen geval aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook die fietsers en /of begeleiders mochten lijden als gevolg van deelname. 
3. Fietsers en begeleiders zijn zelf verantwoordelijk en verzekerd voor schade toegebracht aan zichzelf, derden, diefstal en materiële zaken. Het Ronald McDonald Kinderfonds is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van fietsers en begeleiders.  
4. Indien ondanks het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel aansprakelijkheid van het Ronald McDonald Kinderfonds voor schade van de fietsers en de begeleider aangenomen moet worden, blijft de verplichting van het Ronald McDonald Kinderfonds tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van het Ronald McDonald Kinderfonds ter zake van die schade uitkeert.
5. Indien het Ronald McDonald Kinderfonds, ondanks dat vastgesteld is dat zij niet aansprakelijk is, toch besluit fietsers of begeleiders uit coulance overwegingen en derhalve geheel onverplicht schade te vergoeden, kan dit niet worden gezien als erkenning van aansprakelijkheid /verantwoordelijkheid.
6. Fietsers en begeleiders vrijwaren het Ronald McDonald Kinderfonds voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de fietser of begeleider toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement.
7. Sponsors van het evenement en de gemeenten waarin het evenement plaatsvindt zijn op dezelfde wijze als het Ronald McDonald Kinderfonds uitgesloten van aansprakelijkheid.
8. Geschillen tussen het Ronald McDonald Kinderfonds en fietsers of begeleiders worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de beide partijen verklaart dat dit het geval is. Tenzij anders wordt overeengekomen, komen de kosten voor arbitrage voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

9. Overige regels deelname

1. Het Ronald McDonald Kinderfonds is gerechtigd het evenement af te gelasten, op te schorten, voortijdig te beëindigen of in een andere vorm te laten plaatsvinden, indien zij het niet langer verantwoord acht het evenement door te laten gaan (bijvoorbeeld door extreme weersomstandigheden, terreurdreiging, pandemie). Gedoneerde gelden en gemaakte kosten kunnen in deze gevallen niet worden teruggevorderd.
2. Het Ronald McDonald Kinderfonds deelt de gegevens van fietsers en begeleiders, die zich voor een specifiek Ronald McDonald Huis inzetten, met het management van dit bewuste Huis zodat zij in staat zijn contact op te nemen.
3. Fietsers en begeleiders gaan akkoord met en geven toestemming voor het gebruik van alle van hen gemaakte foto’s, filmbeelden en ander beeldmateriaal en bewerkingen daarvan die tijdens HomeRide worden genomen en die te gebruiken voor alle media-uitingen van en ten behoeve van het Ronald McDonald Kinderfonds.